Trách nhiệm trọng vụ nổ bình hơi tại nhà máy giấy làm 2 người chết