Đóng dấu “Vi phạm” lên băng rôn: Luật có cho phép?