1900 6665     lgp@lgp.vn

Tư vấn thủ tục đăng ký mã vạch

I. Hồ sơ gồm có:

1. Bản đăng ký sử dụng MSMV theo mẫu quy định

2. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc quyết định thành lập

3. Bản đăng ký danh mục sản phẩm sử dụng mã GTIN theo mẫu quy định

4. Phiếu đăng ký thông tin cho cơ sở dữ liệu của GS1 Việt Nam theo mẫu quy định

 II. Nộp tại Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng Việt Nam/ Chi cục Tiêu chuần Đo lường Chất lượng

 III. Thời gian giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ