1900 6665     lgp@lgp.vn

Tư vấn soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại

Trước khi bắt tay vào soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại, doanh nghiệp nhượng quyền (franchisor) phải xây dựng “Các điều khoản và chính sách nhượng quyền”.

Đây là giai đoạn liên quan đến những điều khoản & chính sách thương mại, kiểm soát & chi phối quan hệ franchisor & franchisee (người nhận nhượng quyền). Nó bao gồm những vấn đề cấu trúc chi phí & định giá franchise (định lượng tài chính), điều khoản hợp đồng, hỗ trợ đồng hành & huấn luyện, trách nhiệm về chi phí, mục tiêu & chỉ tiêu hiệu quả, chính sách cung ứng và định giá, yêu cầu báo cáo định kỳ, chuyển nhượng quyền hành, đề cử người điều hành đơn vị franchise.

Các điều khoản này được tập hợp vào một tài liệu thường có tên gọi là Tài liệu Các Điều khoản Nhượng quyền, thường được sử dụng để tiếp cận & mời chào các franchisee. Đây cũng là cơ sở giúp các luật sư soạn thảo Hợp đồng Franchise.

Do tính chất quan trọng của tài liệu hợp đồng này, chúng tôi đề nghị các franchisor trong nước nên sử dụng dịch vụ từ các công ty tư vấn luật chuyên nghiệp thay vì sao chép và chỉnh sửa từ những hợp đồng tham khảo nào đó. Mặc dù vẫn có một số điểm tương đồng, các Hợp đồng này sẽ khác nhau nhiều tùy thuộc vào ngành nghề, yêu cầu của luật lệ địa phương, nhưng quan trọng nhất là khả năng thương thảo (do sức mạnh thương hiệu & chuỗi hệ thống mang lại), mong muốn của franchisor với tư cách là người chủ động soạn ra điều kiện.