1900 6665     lgp@lgp.vn

Xây dựng bất động sản

•   Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh vật tư (C&T)
•   Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 8
•   Công ty TNHH MTV Xây dựng Gia Kiên
•   Công ty TNHH CP Xây dựng số 14 (CC14)