1900 6665     lgp@lgp.vn

Thực phẩm

•   Công ty cổ phần Bánh kẹo Biên Hòa (Bibica)
•   Công ty cổ phần Dinh dưỡng Đồng Tâm
•   Công ty cổ phần Thực phẩm Quê Hương