1900 6665     lgp@lgp.vn

Dầu khí

•   Công ty cổ phần Sơn dầu khí Việt Nam
•   Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Dầu khí Phú Đạt