Legal Health Check

Please answer the online questions to receive a assessment of legal health within 48 hours.


THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty (*)

Ngành nghề kinh doanh chính

Số lượng lao động

Điện thoại(*)

Email (*)

LUẬT DOANH NGHIỆP

Có kinh doanh đúng ngành nghề ghi trong giấy phép?

Có lưu giữ hồ sơ pháp nhân tại trụ sở doanh nghiệp không?

Có biết các loại hồ sơ cần lưu giữ tại trụ sở doanh nghiệp là gì không?

Có còn lưu giữ điều lệ công ty không?

Có lưu giữ biên bản họp hội đồng thành viên/quản trị không?

Có phân công trách nhiệm cho các vị trí quản lý không?

Có quyết định bổ nhiệm nhân sự không?

Công ty có phát hành quyết định của Chủ tịch hội đồng quyết định sau cuộc họp không?

Có phải người đại diện theo pháp luật quản lý con dấu?

Có sổ đăng ký thành viên/cổ đông không?

LAO ĐỘNG – BẢO HIỂM XÃ HỘI

Có Nội quy lao động không?

Có xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương không?

Có ký hợp đồng lao động đầy đủ cho người lao động không?

Có đăng ký lao động không?

Có đăng ký bảo hiểm xã hội?

Có đăng ký thuế thu nhập cá nhân?

Có đăng ký bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp?

Có công khai Nội quy lao động?

HỢP ĐỒNG

Có thẩm định năng lực đối tác trước khi ký kết hợp đồng

Ai soạn thảo hợp đồng?

Có bộ phận/nhân viên chuyên theo dõi thực hiện hợp đồng không?

Có được tư vấn trước khi ký kết hợp đồng?

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Có đăng ký bảo hộ cho thương hiệu/nhãn hiệu SP/DV công ty chưa?

Có biết những gì nên đăng ký bảo hộ độc quyền?

THUẾ - KẾ TOÁN

Có kế toán trưởng làm việc thường trực không?

Đã quyết toán thuế với cơ quan thuế lần nào chưa?

Có bị truy thu thuế/xử phạt hành chính về thuế không?

Có thuê kiểm toán định kỳ không?

KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Có phòng kiểm soát nội bộ/pháp chế không?

Có ban hành các quy trình kiểm soát công việc không?

Nếu cần thảo luận thêm, vui lòng chi tiết tại đây