1900 6665     lgp@lgp.vn

Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư

Với tinh thần hỗ trợ pháp lý toàn diện cho doanh nghiệp, các luật sư LGP Lawyers mang đến cho bạn sự gần gủi, nhưng hết sức chuyên nghiệp trong việc xử lý các tình huống pháp lý trong kinh doanh. Hãy click chuột vào những gói dịch vụ bên phải trang web để tìm hiểu thêm các dịch vụ. Khi cần sự hỗ trợ, hãy liên hệ với chúng tôi ngay bây giờ

I. Thành phần hồ sơ     
1.     Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư (theo mẫu Phụ lục IV quy định tại Thông tư số 08/2008/TT-BTTTT ngày 23/12/2008 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 128/2007 ngày 02/8/2007 của Chính phủ về dịch vụ chuyển phát).     
2.     Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực chuyển phát.     
3.     Điều lệ tổ chức và hoạt động của doanh nghiệp (nếu có).     
4.     Đề án kinh doanh dịch vụ chuyển phát thư, gồm các nội dung chính sau:
+ Thông tin về doanh nghiệp: Tên, địa chỉ, số điện thoại, số fax của trụ sở giao dịch, văn phòng đại diện, chi nhánh; website và e-mail của doanh nghiệp (nếu có) và các thông tin liên quan khác.
+ Địa bàn dự kiến cung ứng dịch vụ.
+ Hệ thống quản lý, điều hành dịch vụ.
+ Quy trình khai thác dịch vụ: Quy trình thu gom, chia chọn, vận chuyển và phát thư; phương thức cung ứng dịch vụ (doanh nghiệp tự tổ chức hoặc hợp tác cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp khác).
+ Các biện pháp bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động chuyển phát thư.
+ Phân tích tính khả thi và lợi ích kinh tế – xã hội của đề án thông qua các chỉ tiêu: sản lượng, doanh thu, chi phí, số lượng lao động, thuế nộp ngân sách, tỷ lệ hoàn vốn đầu tư trong 03 năm tới.     
5.     Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ.     
6.     Bảng giá cước, tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường trong trường hợp phát sinh thiệt hại.     
7.     Tài liệu chứng minh người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp có kinh nghiệm tối thiểu 01 năm trong lĩnh vực bưu chính hoặc chuyển phát.
Số bộ hồ sơ: 04 bộ (3 bản chính, 1 bản sao)
1.     Điều kiện thẩm định hồ sơ đề nghị cấp phép:
– Hồ sơ đề nghị cấp phép phải đủ về số lượng bộ hồ sơ, các đầu mục trong hồ sơ theo quy định tại điểm a), điểm b) khoản 5 Thông tư 08/2008/TT-BTTTT.
– Các nội dung trong hồ sơ đề nghị cấp phép phải được khai đủ và thống nhất.
Căn cứ để cấp giấy phép:
– Các nội dung của hồ sơ đề nghị cấp phép phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển thị trường bưu chính, chuyển phát.
– Đề án kinh doanh thể hiện tính khả thi, có các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
– Tiêu chuẩn chất lượng, giá cước, mức bồi thường trong trường hợp phát sinh thiệt hại, mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ phù hợp với quy định của pháp luật.     Thông tư 08/2008/TT-BTTTT ng…
II. Nộp tại Sở Thông tin và Truyền thông.
III. Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc
IV. Phí cấp phép:  
1.     – Lệ phí cấp giấy phép mở dịch vụ bưu chính mới trong phạm vi khu vực (nội tỉnh).     5.000.000 đồng.     Quyết định Số: 215/2000/QĐ-B…     
2.     – Lệ phí cấp giấy phép bổ sung chức năng kinh doanh bưu chính viễn thông. Lệ phí
Ghi chú: Mức thu phí, lệ phí trên có thời hạn 5 năm. Thời hạn giấy phép trên 5 năm đến 10 năm thu bằng 1,5 lần; thời hạn giấy phép trên 10 năm đến 20 năm thu bằng 2 lần mức thu trên     300.000 đồng/lần     Quyết định Số: 215/2000/QĐ-B..