1900 6665     lgp@lgp.vn

Thủ tục thành lập hợp tác xã

– Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người đại diện theo uỷ quyền nộp 01 bộ hồ sơ theo qui định tại Bộ phận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu tư. Khi nhận hồ sơ Bộ phận đăng ký kinh doanh sẽ trao giấy biên nhận cho doanh nghiệp.

– Bước 2: Kiểm tra hồ sơ: Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Bộ phận đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho người nộp hồ sơ trong vòng 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ.

– B­­ước 3: Trong quá trình thẩm định và giải quyết, nếu hồ sơ có vướng mắc phòng đăng ký kinh doanh ra thông báo yêu cầu sửa đổi bổ sung hồ sơ.

– Bước 4: Nhận kết quả tại bộ phận đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và đầu t­­­ư. Khi đến nhận kết quả, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp phải ký vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của hợp tác xã tại bộ phận một cửa.

Cách thức thực hiện:

– Trực tiếp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.

– Thông qua mạng điện tử (nhưng khi đến nhận kết quả doanh nghiệp phải nộp một bộ hồ sơ đăng ký bằng giấy).

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

– Đơn đăng ký kinh doanh hợp tác xã theo mẫu.

– Điều lệ hợp tác xã.

– Số lượng xã viên, danh sách Ban quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã

– Biên bản đã thông qua tại Hội nghị thành lập Hợp tác xã,

– Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực của thành viên Ban quản trị, hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân khác theo qui định của pháp luật.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với HTX kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có vốn pháp định.

– Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề cuả ít nhất một người trong Ban quản trị HTX đối với HTX kinh doanh ngành nghề mà theo qui định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

– Bản kê khai thông tin đăng ký thuế.

b) Số lượng hồ sơ: 01(bộ)

– Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.